אמנה

אמנה להפעלת תכנית " על מה דע"

תכנית "על מה דע" היא תכנית לימודים חדשה שפותחה ביזמתם של קרן גוטסמן - ארה"ב, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך  ומשרד החינוך, ובשיתוף מִנהל מדע וטכנולוגיה.
מטרת התכנית היא לטפח ולקדם את תלמידי בתי הספר היסודיים בישראל בתחומי המדעים, הטכנולוגיה והמתמטיקה, ולהתאים את יכולתם לאתגרי העולם המתפתח במאה העשרים ואחת. לתכנית מוגדרים ארבעה יעדים מרכזיים :

• פיתוח מערך ניסויים חווייתיים ורב תחומיים לתלמידים אשר ילוו את ספרי הלימוד הקיימים במדעים וישדרגו את חוויית הלמידה ואת ההתנסות במעבדה.

• פיתוח מערכי למידה מתוקשבים במתמטיקה אשר יסייעו בהקניית חומר הלימוד באופן מעורר חשיבה ובדרכים עדכניות-מתוקשבות.

• הכשרת המורים למדעים ולמתמטיקה בבתי הספר והעצמתם לקראת התמודדותם עם אתגרי הלמידה וההוראה המוצעים להם בתכנית החדשה.

• שיפור התשתיות הפיסיות של בתי הספר בתחומי לימוד המדעים והטכנולוגיה באמצעות הקמה ו/או שדרוג של ציוד המעבדות בבית הספר.

אוכלוסיית היעד
תלמידים
תלמידי כיתות ד-ו בבתי הספר היסודיים המשתתפים במיזם.
מורים
מורים המלמדים מדעים ומתמטיקה בשכבות ד'-ו' בבתי הספר היסודיים המשתתפים במיזם.
מטרת אמנה זו היא להגדיר את תחומי האחריות התפעוליים והתקציביים של בית הספר בהפעלת תכנית " על מה דע" כדלהלן:
בשנת הלימודים ________ תופעל תכנית  על מה דע "
בבית הספר..............................................
ביישוב ....................................................................
בית ספר מתחייב להפעיל את התכנית על פי ההנחיות והסטנדרטים כפי שהוגדרו בעקרונות ההפעלה הבאים:

היערכות בית הספר להפעלת התכנית:

• התכנית תפעל בהתאמה לתכנית הלימודים שהוגדרה על ידי משרד החינוך  ובשעות התקן של לימודי המדעים והמתמטיקה בבית הספר.

• בחירת צוות מורים מקצועי  בתחומי הדעת מדעים ומתמטיקה שיפעילו את התכנית בכיתות ד-ו.

• בחירת רכז לתכנית מתוך צוות בית הספר. הרכז יהיה איש הקשר בין המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לצוות בית הספר.

• מורי בית הספר למדעים ולמתמטיקה אשר ילמדו את התכנית ישתתפו בהשתלמויות  בנות 30 שעות במשך שנתיים (סה"כ 60 שעות). ההשתלמות מוכרת לגמול  במתווה אופק חדש.

• מורי בית הספר אשר יפעילו את התכנית ילוו ויודרכו על ידי הצוות המקצועי של המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ובשיתוף הפיקוח המחוזי של משרד החינוך.  על בית הספר להקצות שעות הדרכה קבועות במערכת.

• הקצאת חדר מדעים / מעבדה להוראת התכנית במסגרת שעורי המדעים.

• הקצאת מחשב, מקרן וחיבור לאינטרנט להוראת התכנית במסגרת שעורי המתמטיקה.

• הקצאת מחשב, מקרן וחיבור לאינטרנט ושיבוץ המורה לצורך השתתפות בפעילויות וירטואליות במדעים ו/או במתמטיקה המיועדות לתלמידים.

   התחייבות המורים:

• צוות המורים המשתתף בתכנית יירשם להשתלמויות דרך אתר "על מה דע"  (לוח ההשתלמויות יפורסם באתר "על מה דע").

• צוות מורי התכנית ישתתף בהשתלמות במשך שנתיים, 30 שעות השתלמות בכל שנה על פי תכנית ההשתלמויות השנתית והנחיות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.

• המורים המלמדים בתכנית "על מה דע" ישתפו פעולה עם צוות ההדרכה, יאפשרו כניסת צוות ההדרכה לשעורים בתחום הדעת מדעים / מתמטיקה בתיאום מראש ובאישור מנהל/ת ביה"ס, לצורך קבלת הדרכה פרטנית/ קבוצתית .

• המורים והתלמידים ישתתפו בפעילויות הווירטואליות על פי הנחיות המרכז הישראלי ומצוינות בחינוך.

ציוד המעבדה

• רכז התכנית בבית הספר ימלא רשימת מלאי של ציוד המעבדה המדעי והטכנולוגי. אשר תשלח אליו על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך בהתאם לציוד הקיים בבית הספר

• רכז בית הספר יישא באחריות ארגון, אחסון ראוי ושמירה על הציוד המדעי והטכנולוגי שבית הספר יקבל במסגרת תכנית "על מה דע"

סביבת עבודה מתוקשבת

• המנהל/ת, רכז התכנית וצוות המורים יעדכנו את פרטיהם באתר  "על מה דע" בכל תחילת שנה ו/או בהתאם להודעות שיקבלו מן המרכז הישראלי למצוינות בחינוך. לאחר עדכון הפרטים יקבלו הרשאה לשימוש באתר.

• צוות בית הספר המשתתף בתכנית ישתתף באופן פעיל בסביבת העבודה המתוקשבת (כניסה בתדירות גבוהה וקבועה לסביבת העבודה המתוקשבת, השתתפות בפורום ובשיח מורים, שיתוף מידע והפריה הדדית, שימוש בחומרי לימוד שיופיעו באתר ומתן משוב).

 • התחייבות המרכז הישראלי למצוינות בחינוך:
 • 1. עם קבלת אמנה זו חתומה על ידי מנהל/ת בית הספר  ובצירוף המידע והמסמכים המוגדרים מתחייב המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לספק לבית הספר את האישורים, החומרים והפעילויות כדלהלן:
  א. השתלמויות מקצועיות למורים: 30 שעות השתלמות בכל שנה למשך שנתיים לכל מורה. ההשתלמויות מוכרות לקבלת גמול על פי מתווה אופק חדש.
  ב. יחידות וחומרי לימוד במדעים ומתמטיקה לכיתות ד-ו.
  ג. תמיכה וליווי מקצועי הכוללים כניסה לשעורים, הדרכה פרטני וקבוצתית.
  ד. רכישת ציוד מדעי וטכנולוגי למעבדת בית הספר לפי רשימת הציוד למעבדה בבתי הספר היסודיים של משרד החינוך ולמלאי הציוד המצוי בבית הספר.
  הערה: רכישת הציוד לבתי ספר תיעשה רק לבתי הספר אשר ייבחרו בשיתוף עם הפיקוח  המדעי של משרד החינוך.
  ה. הפעלת סביבת עבודה מתוקשבת ליצירת קהילת מורים פעילה, ויצירת קשר בין המרכז הישראלי למצוינות בחינוך לבין המורים. סביבת העבודה  כוללת תמיכה ולווי למורים ומתן מענה לימודי נוסף לתלמידים.
  ו. פעילות וירטואלית - הפעלת פעילות וירטואלית במדעים ו/או במתמטיקה לכל שכבת גיל ד-ו בהתאמה להשתתפותם בתכנית בכל שנה.
  הערה:
  המרכז הישראלי למצוינות בחינוך ומשרד החינוך יהיו רשאים להפסיק את פעילות התכנית בבית הספר בכל זמן נתון, אם בית הספר לא יפעילה על פי ההגדרות ועקרונות ההפעלה המוגדרות על ידי המרכז הישראלי למצוינות בחינוך.